Zgloszono szereg patentów na otrzymywanie kauczuku chloroprenowego.

Według Kozłowa i Gimpelwitza przy zastosowaniu roztworu winyloacetylenu w ksylenie otrzymano chloropren z wydajnością 530/0 w porównaniu z wydajnością 320/0, jaką się otrzymuje przy zastosowaniu metody normalnie stosowanej. Jedno z ostatnich sprawozdań podaje opis otrzymywania różnych odmian Sowprenu oraz ich zastosowanie; odmiany te różnią się między sobą stopniem plastyczności, i zachowaniem się podczas przerobu. Zgłoszono szereg patentów na otrzymywanie kauczuku chloroprenowego. Na przykład metodę otrzymywania chloroprenu z winyloacetylenu na drodze katalitycznej przy użyciu chlorku miedziowego zmodyfikowano przez dodanie soli potasowców. W innym patencie zgłoszono metodę kopolimeryzacji chloroprenu z nitrylem kwasu akrylowego, jak również ze styrenem. Podano przy tym, że wskutek polimeryzacji chloroprenu w obecności niewielkich ilości związków zawierających siarką otrzymuje się znacznie lepsze produkty. Inne patenty podają również, że polimeryzacja chloroprenu w obecności 0,25010 siarki daje produkty o wyższej jakości. Emulsje zawierające do 60010 chloroprenu poddawano polimeryzacji w temperaturach dochodzących do 100°C. Dodanie niewielkich ilości fenylo-l3-naftyloaminy, działającej jako inhibitor, umożliwia zatrzymywanie reakcji w dowolnym stadium. Hurukawa i Nakamura podali metodę otrzymywania winyloacetylenu z acetylenu oraz syntezy chloroprenu. [przypisy: olx łomża , mrówka falenica , olx elblag  ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka falenica olx elblag olx łomża